ఒకరికొకరు సహాయసహకారాలు అందించుకోవటం ముస్లింల తప్పనిసరి విధి

రచయిత : అబ్దుర్రహ్మాన్ బిన్ నాశర్ అస్సయీదీ

అనువాదం: అబ్దుల్ అజీం హసన్ జఅయి

రివ్యూ: మన్శూర్ అహ్మద్ - మసూద్ అహ్మద్ - హసాన్ రషీద్

మూలాధారం:

ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్

-
1