అంతిమ ప్రవక్త జన్మదిన కార్యక్రమం గురించిన విభేదాలపై ఇస్లాం ఆదేశం

ముఫ్తీలు : అబ్దుల్ అజీజ్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ బిన్ బాజ్ - ముహమ్మద్ అస్సాలెహ్ అల్ ఉతైమీన్

అనువాదం: ముఖ్తాఖ్ అహ్మద్ కరీమీ

మూలాధారం:

ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్

వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

-
1
ఫీడ్ బ్యాక్