హజ్ విధానం

రివ్యూ: ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్

మూలాధారం:

ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్

వివరణ

ఈ వీడియోలో రబ్వహ్ జాలియాత్ ద్వారా 2011లో తెలుగు విభాగం విద్యార్ధులు చేసిన హజ్ యాత్ర మరియు హజ్ విధానం వివరంగా చూడగలరు.

Send a comment to Webmaster

-
1
feedback