ซิกิรประจำวันของมสุลิม

นักเขียน : ฆอซี อัลดากัสตานีย์

แปล: มุหัมมัด อัลเชค อัลโย

2