ซิกิรประจำวันของมสุลิม

นักเขียน : ฆอซี อัลดากัสตานีย์

แปล: เศาะลาหุดดีน ค็อยรี หุสัยนีย์

2