ความสัมพันระหว่า

นักเขียน : อับดุลร็อซซาก บิน อับดุลมุห์สิน อัล-อับบาด อัล-บัดรฺ

แปล: กะรีม ซันตีสีย์

ตรวจทาน: อบู หัมซะฮฺ อัลญัรมานีย์

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

2