Ang Katotohanan

Sources:

Islamic Propagation Office in Rabwah

‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM
1