Ang Islam ay...

Author : Beth Seda

Translation: Muhammad Yusof Adam

Sources:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Islam ang Relihiyon ng kapayapaan
2