Ang Islam ay...

Author : Beth Seda

Translation: Muhammad Yusof Adam

Sources:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Send a comment to Webmaster

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
2
feedback