Muhammad Ang Sugo ng Allah

Author : Abdulrahman Bin Kareem Ash Sheeha

Translation: AbdulKhaliq Sharif Saripada - Ahmad Jibreel Salas - Jamal Joves

Sources:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
2