DAAN TUNGO SA KALIGTASAN [ Paano ka magiging Muslim? ]

Author : Faisal bin Sukait As-Sukait

Sources:

Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa Al-Naseem

Send a comment to Webmaster

Islam ang Relihiyon ng kapayapaan
1
feedback