Isang Bukas na Liham para sa iyo

Author : Khalid Evaristo

‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM
1