AS-SALAAH (Ang Pagdarasal sa Islam)

Translation: Khalid Evaristo

Sources:

Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa Al-Batha

Send a comment to Webmaster

Ang Aklat na Ito ay Para Saiyo
1
feedback