Mga Panuntunan sa Da’wah

Author : Khalid Evaristo

Sources:

Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa New Sina’iyyah

Bulaklak ng Bayang Pilipinas
1