Ang Maiksing Pamatnubay Tungo sa pang- unawa sa taharah at Salat

Sources:

Cooperative Office for Call and Guidance in Sulay

Ang Mensahe ng Islam
1