Si Propeta Muhammad Biyaya sa Sangkatauhan

Author : Ahmad Baguec

‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM
1