Kitab al-Tawhid

Author : Muhammad bin Abdulwahhab

Ang Aklat na Ito ay Para Saiyo
1