Ang Totoong Relihiyon

Sources:

1 ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN ZULFI

2 Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa Distrito ng Sultana sa Riyadh.

‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM
1