Ang kahulugan ng Islam

Lecturere : Omar Peñalber

Sources:

Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa New Sina’iyyah

‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM
2