Ang kahulugan ng Islam

Lecturere : Omar Peñalber

Sources:

Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa New Sina’iyyah

Send a comment to Webmaster

Bulaklak ng Bayang Pilipinas
2
feedback