Ang kahulugan ng Islam

Lecturere : Omar Peñalber

Sources:

Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa New Sina’iyyah

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
2