Tevhîd ve Hâlis Selefî Akîdenin Beyanı

Yazar : Abdullah b. Humeyd

Tetkik: Muhammed Şahin

Tanımlama

Bu, hurâfe ve bid'atların karıştığı her türlü şeyden berî kılan selefî akîdeyi, bu ümmetin selefinden, sahâbeden; sahâbe, tâbiîn ve onlardan sonra gelen ve müslümanların hidâyet ve dirâyetlerinde icmâya vardığı muhakkik âlimlerden gelen Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akîdesini müslümanlar için beyan eden özlü bir risâledir.

Send a comment to Webmaster

Kıyamet Alametleri
1
feedback