Sơ Lược Về Islam Chính Thống

Chủ bút : Ibrohim Al-Yahya

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa - Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Sơ Lược Về Islam Chính Thống: Đây là những lời nói vắn tắt súc tích nói về tôn giáo Islam chủ yếu nhấn mạnh về nguồn gốc, các nền tảng, những điểm nổi bật và mục đích của tôn Islam. Đây chính là chìa khóa vàng cho những ai có ý định tìm hiểu hoặc gia nhập Islam.

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
2