Năm Hijrah Mới, Sự Suy Ngẫm & Các Bài Học

Chủ bút : Khối khoa học nhà xuất bản Ibnu Khuzaimah

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Năm Hijrah Mới, Sự Suy Ngẫm & Các Bài Học: Bài viết sẽ đưa chúng ta đến với cái nhìn đúng đắn về năm mới, phù hợp với giáo lý Islam. Đồng thời đưa ra các lời nhận xét của giới U’lama tiền bối.

Send a comment to Webmaster

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
2
feedback