Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A'-shuro

Mufti : Nhóm học giả Islam

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Trang web Islam chuyên vấn đáp và trả lời www.islam-qa.com

Giới thiệu chung

Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A'-shuro: Nói về ân phước vĩ đại của ngày A'-shuro đó là xóa tội của năm trước đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan đến ngày trọng đại này.

Send a comment to Webmaster

-
2
feedback