Tầm Quan Trọng Của Tôn Giáo Đối Với Loài Người

Mufti : Muhammad Saaleh Al-Munjid

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Tầm Quan Trọng Của Tôn Giáo Đối Với Loài Người: Đây là một câu hỏi được Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid giải đáp và nội dung câu hỏi là: “Tại sao con người cần phải có tôn giáo, chẳng phải pháp luật và hiến pháp của nhà nước là đủ rồi hay sao ?”

Send a comment to Webmaster

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
2
feedback