Islam ở Việt Nam

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa - Muhammad Djandal

Giới thiệu chung

Khái lược về lịch sử Islam ở Đông Nam Á và Việt Nam và cách gia nhập Islam của người Việt Nam không phải bằng con đường chiến tranh mà bằng chính con đường thương mại.

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
2