Islam ở Việt Nam

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa - Muhammad Djandal

Giới thiệu chung

Khái lược về lịch sử Islam ở Đông Nam Á và Việt Nam và cách gia nhập Islam của người Việt Nam không phải bằng con đường chiến tranh mà bằng chính con đường thương mại.

Send a comment to Webmaster

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
2
feedback