Chương Al-Ahqof

Giới thiệu chung

Chương Al-Ahqof gồm 35 câu được mặc khải tại Makkah và được xếp thứ 46 trong Thiên Kinh Qur’an

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim