Chương Al-Ahqof

Giới thiệu chung

Chương Al-Ahqof gồm 35 câu được mặc khải tại Makkah và được xếp thứ 46 trong Thiên Kinh Qur’an

Send a comment to Webmaster

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
feedback