Chương Al-Qolam

Giới thiệu chung

Chương Al-Qolam gồm 52 câu được mặc khải tại Makkah và được xếp thứ 68 trong Thiên Kinh Qur’an

-