Chương Al-Qolam

Giới thiệu chung

Chương Al-Qolam gồm 52 câu được mặc khải tại Makkah và được xếp thứ 68 trong Thiên Kinh Qur’an

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim