Chương Al-Adiyat

Giới thiệu chung

Chương Al-Adiyat gồm 11 câu được mặc khải tại Makkah và được xếp thứ 100 trong Thiên Kinh Qur’an

Send a comment to Webmaster

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
feedback