qilmi ludditte

  • Suuratul mujaadalak Qafár afa

    MP3

    mucaadara lem : Acmad Saalic Qali Amoggacsa : Saqid Qali Saqid

    Suuratul,mujaadalak:1-(naharsi)aayatakxabba hanamaay-6-lecey,haytoh,-aayat,fanah,yan addaffaknuu.(tafsiiri)kee–iskah,obte,sababih,-baxxaqu tonnah,tetmuxxoh,warsa,tasuurak,naharsi-aayoota elle,tascasse,madqah,baxxaqu:tohzihaar,kee,zihaar kaffaara kinni. Zihaara( um,isibaarrak yiina yoltakkay iyyaama)

Mu tummabul nee yanfaqeh