• MP3

    Kasamu ewu Arabic kasa, na no kasamu /sɛntɛns dɛ ne da bua no mbogya ma bi kramonyi kyesɛ do ma abiasa: Jumanbo, na nipa kum, na proselyte, nkwanta ma no kramonyi.

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri