• MP3

    Pilgrimage kɔ Mecca re no fifth tuntuma ma kramosom, bi cult bɛn nhyiamu bɔ gu ma som na hearty honam mu na financial, na naaso nyimpa yɛ do no honam mu na financially betumi ma once mu bi brabere

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri