• akinkyane, ɔkyerɛwfo, Number ma ndeɛma : 29

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 28

  Fares Abbad: dwontonyi ɔdekanfoɔ nye bi melodious nde, na re ma Yemeni ahyaseɛ, no nde Erekyerɛw esie ma bi Nimdie nkyerɛwee wɔ ... mu ebio kɔ no koran Psalmist ewie pɛyɛ, na re bi nea ɔka ho / nea ɔyɛ bi wɔ ... mu no mosque ma Imam Ali bin Abi Talib wɔ ... mu Doha wɔ ... mu no eastern mantaw ma Saudi Arabia mantaw

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 28

  • Name: Abdullah Ali Abdullah horse zero. • Place and Date of Birth: Jeddah - Saudi Arabia 09/11/1381 AH. • Bachelor of Islamic Studies from King Abdulaziz University in Jeddah in 1406. • Master's degree from the College of Sharia - Fiqh and division of assets - from Umm Al Qura University in Makkah title (edit the first section of the Ibn Rushd agreements in the beginning of his industrious and frugal end) in 1412. • doctorate from the Faculty of Sharia - Industry Fiqh - from Umm Al Qura University in Makkah entitled (investigation and study section VI of Aziz Book brief explanation of the plaintiffs) in 1419. • holds a Hafs leave from Asim from Shatebya by Sheikh Mokri d. Ayman Rushdie Sweden in 1407.

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 28

  Ahmad Bin Ali Bin Mohammad Al Sulaimn Al-Ajmee yewunu 24/2/1968 ewu Khubar, wunye Phd degree ewu Quran Tafseer mu

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 27

  Sheikh Mahmoud Khalil exclusive Sheikh kyɛnsee Egyptian Almgari, na no mampanin ma no Federation ma no ɔdekanfoɔ ma no wiase, were woo wɔ ... mu no ahobow ma no kɔmputa aba wɔ ... mu 1335 AH, corresponding kɔ September 17 ma 1917 wɔ ... mu no kurasenin ma Shubra nkran ma Tanta, Gharbia ambrado, Egypt. ɔ died do no awimbere ma Monday, 16 Muharram 1401 AH corresponding kɔ November 24, 1980, after no awimbere mpae. • bu akontaa ma no Quran: - Erekyerɛw esie Mus Psalmist Brawih Hafs fi --1 961 m. - din kyerɛw ma no koran Psalmist Warsh fi Nafi --1 964 m. - din kyerɛw ma no koran Psalmist KALON novel, na no novel league for Abi Amr visual --1 968 m. - din kyerɛw ma no koran teacher --1 969 m. - din kyerɛw ma no koran interpreter (koran preaching) --1 973 m. • author ma: - no provisions ma reading no koran. - Ten readings ma Shatebya na Dura. - Conversion kɔ know . - kɔ look for refuge wɔ ... mu no great conquest na zoom. - wɔ ... mu no history ma no fourteen ɔdekanfoɔ. - With no koran. - Novel workshops for civil wholesome. - Novel league fi Abu Amr visual. - Noor hearts wɔ ... mu reading Imam Jacob. - Affordable way kɔ read no Imam Abu Jafar. - Hassan Pleasing kɔ combine Shatebya na Dura. - foforo

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 27

  Sheikh Abubakar Ashatir ye wunu 1970 ewu Jeddah, wuye Imam ewu Jamiu Al-Furqan-jeddah

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 21

  Mohammad Mohammad Assaid Husnain Jebreel wosuya aiye efery Azhar University, wofere Egypt.

 • ɔkyerɛwfo, Number ma ndeɛma : 20

  Nyame kafo wate akan kasa

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 16

  Khalid Al-Qahtanee wuye Imam ewu Abdu razak Kunbar Al-Ansaree- ewu Dammam

 • ɔkyerɛwfo, Number ma ndeɛma : 17

  Bdarashid bin Sheikh do Sophie. abakɔsɛm: woo wɔ ... mu Somalia wɔ ... mu 1964. nede egyanom be bi krakye Sheikh Ali bin Abdulrahman Sophie (Mufti Somalia na Mqriha) were no kane kɔ wura mu na no dissemination ma nimdeɛ ma intonation na kan wɔ ... mu no man, pow ma nede nsa do bi tonto ma nimdiea na Tsiw numera sukuu na wɔ mfinimfin ma learning na teaching ma no koran

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 16

 • ɔkyerɛwfo, Number ma ndeɛma : 14

  re no ɔdekanfoɔ: bin Mohammed bin Yunus bin Omar Alstunai saafee, woo wɔ ... mu Benghazi, Libya, do Memeneda 19 ma April 1393, corresponding kɔ ma 1973, 21, wɔ been memorizing no Quran wɔ ... mu nede Benghazi wɔ ... mu 1422, re no resipiɛnt ma ahorow akwanma wɔ ... mu du kan krowa na kakraka painting na bi osuanyi ma no senior Senate wɔ ... mu Egypt, na no Levant, na no man's Chinguetti, Fmah left wɔ ... mu du kan ma Al-Azhar sɛkɛnd fa hɛ wɔ ... mu no ɛwɔ soro kan, na left wɔ ... mu no novel KALON fi Nafi wɔ ... mu Uthmaani no koran ma no overall adwumawura ma no affairs ma no Qur'an wɔ ... mu Libya, bi physician consultant wɔ ... mu internal medicine na nephrology diseases.

 • ɔkyerɛwfo, Number ma ndeɛma : 14

  Abubakar Ishaq Yusif wu nya Abodin Krataa efiry Al Azhariyah Islamic Ideology School ewu tafo-Kumasi, wu saati Ahlu Sunnah waljamaa ewu Ntonso Kwabre Ashanti, wu ye twi asemkani

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 13

  Wɔ ye Imam ɛwu Haram Nyame feri dan a ɛwu Meccah

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 13

 • ɔkyerɛwfo, Number ma ndeɛma : 13

  Khali bun Ali bun abdan Aal Ablaj Al-gamidee ye wuno ewu makkah korom wu ye abodin crata ewu Ummul Qura University, sae sae wu ye Imam ewu Haram Asori dan- Makkah

 • ɔkyerɛwfo, San-hwɛ ne, Number ma ndeɛma : 13

  Mohammad Munir Mohammad wu nya Abodin Krataa efiry Abone University ewu Republic of Benin, wu saayi Member ewu Ahlu Sunnah waljamaa Koumu Kumasi Ashanti, wu ye twi asemkani.

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 12

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 11

 • ɔkyerɛwfo, akinkyane, Number ma ndeɛma : 9

  Ibrahim bin bun values, no ɔdekanfoɔ ma no koran na no Saudi-woo imam 1364h wɔ ... mu no kurowpɔn, wɔ soro nye, henfa ɔ nya nede nwomasua sukuu,

Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri