• PDF

    ɛnfitiaseɛ kɔ Islam: nyi buukuu re bi to nsa frɛ kɔ reflect do no kyerɛ ma Islam, nye uncover no truth ma dɛn bi amandeɛ nkyɛn accusing Islam nye terrorism na incitement kɔ tan, injustice na dɛ ɔbaa na nnyɛ adwuma ɛbae

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri