Nhyehyɛmu

Eid/ bronya

nyi re no kratafa ma no kɛseɛ koraa praevet-kratafa afedi ma no kasa ma no wiase, hemfa du ma enoama efa ebio so sene 25 kasa, na botae kɔ yi pue no ɛfene di na Sunan na suban ma Eid

Number ma ndeɛma: 3

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri