• No nhyira ma Islam Arab kasa

    MP3

    Lecture: no nhyira ma Islam: bi lecture ma lectures wɔ mu no Grand Mosque wɔ ... mu Riyadh fi Erekyerɛw esie na dissemination ma Sheikh Said bin al-Qahtani OHV .. twan ho nyi lecture about no biggest nhyira nhyira nkyɛn bosom ɔdomankoma kɔ nede believing akoa na re no nhyira ma Islam na sɛn kɔ da ase ma nyi nhyira.

  • PDF

    ɛnfitiaseɛ kɔ Islam: nyi buukuu re bi to nsa frɛ kɔ reflect do no kyerɛ ma Islam, nye uncover no truth ma dɛn bi amandeɛ nkyɛn accusing Islam nye terrorism na incitement kɔ tan, injustice na dɛ ɔbaa na nnyɛ adwuma ɛbae

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri