Sarakanan - 01

walanda di baka :

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walanda Sarakanan kan "1": sarakanan kakon silameya Nien ani silameya kono, sarakanan Nienfoli, sarakanan kurane ani Hadissa kono .

Anw makobe i ka hakili nan na