• MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kira ye anka ladekili fein ye: Allah kira Ladekili Nafa, Allah kira Diokoba Dow , Inafo : aka Sabali, aka Yeremandjiki, aka Hine – kisi ani Neman be akan - …

 • Yeremine Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Yeremine"1": Yeremine Lagnini, ani a Noniyaw, Yeremine Haramu ani djurumu man, yeremine kurane ani Hadissa kono… Yeremine"2": yeremine allah kira ka sokono, yeremine sabati lanw, ka Limaniya sabati, ka Niku Lamon, ka Imadon Allah la Ni Nafilaw ye… Yeremine"3": Yeremine Nafaw , yeremine be sikida sanuya kabo dieniw nan, abe aridjine di mokoman, abe bokolow kolosi… Yeremine"4": Yeremine dien sababuw, Musow ka yeremanbila , Nienboli Nazara djamanaw fe uka lahalayaw la, yamariya baliya ni niuman keli ye ani djukuman dabilali ye…

 • MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Cheitane ani adon siraw"1": Cheitane ka kolo low, Niku Takanli cheitane man, Hadamadenw kilan yoro cheitane kumbeli la. Cheitane ani adon siraw"2": cheitane donsira dow Nienfoli, bisikiya djuku, Dien kanu ko djuku, kafa ani yada ani Nata ko djuku…

 • MP3

  bayelemali : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Yimbla, sunkalo soroli Nema, Eh Moko Mi ye Sunkalo soro Idji dja: Ika Bato sukanti allah ye Tien Tien Na Sunkalo la, Tubi Niuman kata Allah man, kurane kalan Tiyaman, Allah kofo Tiyaman,Nafakati Boli sunkalo la, Umura fusamantiya sunkalo la.

 • MP3

  bayelemali : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  1- Yinbila, Ni walanda nafa, Maloya Be Moko bali tioko kolonw ma, maloya ye sira ye kata silameya dioko niumanw man. 2- Alakira ka hadisa dow maloya kan: " … silameya ka dioko ye maloya ye…" Moko N iumanw ka kuma dow: malik ben dinara ko: niankata la dukuman ye malobaliya ye, Umar ben katob ko: malo dokoya be allah niesiran ya dokoya Obe dusukun faka… 3- maloya kilanyarow: ka maloya allah man, ka maloaya melekew man, ka maloya mokow man. 4- Yinbila, Maloya ye muso ka masiri fusamanti ye, musa ni chuaibu ni a den muso fila ka barro , muso kakan ka maloya aka lamaka be la.

 • video-shot

  Silame Du - 2 Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Djanto beke barakede na silame du kono, silame du be yoro djanyan kabo dja djukuw fileli ma, silame du be don ni aka silameya ye, silame du be kolochili ke dani tiokoya la.

 • video-shot

  Silame Du - 1 Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Yimbla, silameya chariyaw be labato silame du kono, silame du be djanto denw lamoli la, ani ka lamo ke maloya kan, ani sutara, ani niakami baliya tiew la, silame du be sinsi allah niesiraya kan, dutiki te sokola kabo aka dudenw ma.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na