Walandaw kilayoro

 • MP3

  walanda di baka : Sidi Sidibe lasekini : Sidiki Dienta

  Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "1" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo Yani Duwawu Damineli Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "2" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo, Limaniya kada Allah la , ani asabati lanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "3 : Limaniya ani kamiri kada Allah Toko ani amankutuw la… Allah kelen Bakatiya ni aka Dani ye ani kelenya ye, ani Atokow ni amankutuw, ani Onafaw yani Ika Iniensi allah man . Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "5" : Allah kosuman ye Munye, ani Ibn kayum ani Ibn Hadjar ka Nienfoli … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "6": Duwawu Nienfoli ani faranfasinya minbe Duwawu ani Allah kosuman ani Allah Tanu Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "7" : Allah kosuman kilanyorow ani Ibn Teyimiya ka kumaw Allah kosuman kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "8" : Allah kosuman kilanyorow Labilali ani Tansikili kan, ani Mokow kilanyoro ani Ula Fusamanti Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "9" : Misaliyaw Allah kosuman wala wala li kan, Ani Donibaka dow ka kumakanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "10" :zikiri kilanyorow dansikilenw ani Labilalenw, Ani amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "11" : Donbakaw ka kuoman zikiri Labilalenw kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "12" : Allah kosuman kilanyorow akorow sira fe ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "13" : Allah kosuman Nafa Dow Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "14" : Allah kosuman ye Tankanlan ye kabo cheyitana man … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "15" : Allah kosuman Be Nusadiya ani Dusukun Mafa, Ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "16" : Allah kosuman be Moko lase Niumanya ani limaniya ani allah Niensiranya man…

 • MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kira ye anka ladekili fein ye: Allah kira Ladekili Nafa, Allah kira Diokoba Dow , Inafo : aka Sabali, aka Yeremandjiki, aka Hine – kisi ani Neman be akan - …

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Idjanto Dusukun geleya bana la , Afura ye: kurane kalan ani a lameni tiaman, ka ta kaburu donw la, ka wadjuluw lame…

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Ikana Nimisa ika Niuman ya la moko ye minye djukuman ke ila, ani ika yafa la moko ye minye Iton yon…

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Bara Niumanw ani sarakati Be Moko tanka fitina ani Balaw ani Ladjarabi wakatiw fe….

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Hakili Neman, Bara ke ni hakili ye ika Idjan to : Neke Ani Hine Ani dimi waati la…

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Ikana Allah ka nema Tien ni : fisiri waleya ye, ani yere bonya ye, ani yere yira ye…

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, ke djoko Niuman ye wakati be, kinrin kinrin ne ya la: Allah bato yorow la, Ani doni yini yorow la, Ani karamokow ni man Niumanw tie la… , ke Man djolen ye : fitina ni balaw wakati, Ani Neke wakati….

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Hadama den ka kan ka fen mi nata: silameya, keneya, Teri niuman, Tien fo, Allah nien siran ya, ka Balo Hala la…

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Moko Niuman Dow ka Lahara Gnini Misaliyaw, Ni Moko Mi ka miri T`chaya ra saya ni kaburu kan Ika Miri be Dokoya dien Na.

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Aye Adjanto: siki Nionkon djuku,furu Nionkon djuku, Nienmoko djuku, Bana Tonyonli kela, Kuma Labanw.

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Idalane tanka, dusukun ye valise ye asokolan ye dabara ye, akile ye ninku ye, ika kundo mara.

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Foyi te yalen tien safai, galon be banke hali ni awati djanya ra, tama be mokow dioko banke, sanfin be te sandji ye, nianamaya lafia be : limaniya ani woloden niumanw ani muso niuma ani siki nioko niuman ani hakili niuman na, sosoli tiaman dabila walasa mokow kana idokoya.

 • MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Doni baga be gnini ka, moko gnina le hakili be djikin, kalanbali be ladoniya, gnanamaya kasurun bara nafantan ke man, kana miri mokow ka fota nibe fe ka niumaya ke uye, Deliya mangni fo fin damadow la : djanaza, ani seli, ani tubi, ani furu, Ne ka lafia be kuma dokoya la, dusukun ka lafia be hami dokoya la, nikun ka lafia be djurumu dabilali la.

 • MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Kana konlon dafiri iye konlaon mi dji mi, allah niesiran ya tamaserew: maloya allah ma doko ni banke la, djoko niumaya, fonisiriya, anka miri watibe: allah bato la ani saya la, anka gnina : anka niuma ya mokow ye, mokow ka djukuman ana, kuma be iko fura.

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Ka dume ko djuku kan oka djuku ni ko djuku ye, hadama den ka sabali ani ka imakun dimi wati la, kuma tiaman be moko malo abe iyira mokow la, hakili dokoya tamasere : ka kuma befo,ani ka danaya da bekan, ani ikana ini ani djuku don kabo niokona, ani ka dimi kasoro sababu tala, ani ka nakati nafa tan ke.

 • MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma

  Dusukun fura be allah kofo la, Dusukun bana be filani kafoya ni djurumu la, Dusukun ka bana sababu doye yin aye allah ko, ni moko mi ye iyoro djanyan djurumu na allah be ilatanka, ni moko mi dukura ini dunko ko ibe fili.

 • MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Al katobe Al makzumi ko adenw ma : aye aw yoro djanya kabo yele ani kulenke ani kuma dama teme na , ni fen nunu damatemen be moko ka boyan tien. Abu hanifa ko aka kalande "kalid" man :doni bakaw boyan ika doni gnini ufe ni mandjiki ye, moko korobaw bonyan, hina demiseniw na ika gere ula, kana iyere korota mokow kan, kana mokosi tonyon, kana ika gindo fo mokosi ye .

 • MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nuhu ka ladilikan – kisi ni nema ba kan- a den ye : allah ko suman ka tia ya afo ko: "lailaha ila lahu", allah kelenmbakatiya kuma kan do,afo ko: "subhanalahi wa bihamdihi" , siran filani kafo ya nien, filani kafo ya bato la abe iko posoni dumini na, siran yere boyan nie, yere bonya ye ka ban tien na ani ka mokow dokoya , hadama den ka imiri idamine tioko ani ilanban tioko .

 • MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Niye mokow bonyan ibe ibonya, niye mokow tonron ube itonron, niye iyere mandjiki mokow be ikorota, niye here ke mokow ye ube here ke iye.

gafe fura : 2 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na