Kazivanje o Isau (Isusu) i Merjemi u Časnom Kur’anu

Opis

Knjiga u sebi sadrži mnoge dijelove iz Kur’ana koji opisuju Merjemino i Isaovo rođenje, period djetinjstva, lijepe osobine, opis njihovih ličnosti, čudesno rođenje Isaa, mudzize koje je činio, događaji sa havarijunima (apostolima), kao i o njegovom ponovnom dolasku pred kraj svijeta, i još mnoge druge djetalje koji se nalazje u posljednjoj Allahovoj Objavi Kur’anu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Kazivanje o Isau (Isusu) i Merjemi (Mariji) u Časnom Kur'anu

  ﴿ قصة عيسى ومريم في القرآن الكريم ﴾

  [ بوسني Bosanski - Bosnian - ]

  —™

  Prijevod:

  Mersed Suljkanović

  Recenzija:

  Fejzo Radončić

  Jasmina Radončić

  ترجمة:

  مرضد سوليكانوفيتي

  مراجعة:

  فيزو رادونتشيش

  ياسمينا رادونشيش

  ﷻ‬ ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

  Kazivanje o Isau i Merjemi u Časnom Kur'anu

  Prvi dio: Merjema, alejha selam:

  Opis: Naredna trodjelna serija će se sastojati isključivo od ajeta iz časnog Kur'ana o Merjemi (Isaovoj majci), uključujući njeno rođenje, djetinjstvo, osobine i predivno rođenje Isaa, alejhima selam.

  Rođenje Merjeme

  „Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom, -sve porod jedan od drugog -, a Allah sve čuje i sve zna. Kada Imranova žena reče: „Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!„ Poslije ona, kada je rodila, reče: „Gospodaru moj, rodila sam žensko!“ – a Allah dobro zna šta je rodila, - „a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana.“ (Kur'an 3:33-36)

  Djetinjstvo Merjeme

  „I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja. Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. „Odakle ti ovo, o Merjema?“ – on bi upitao, a ona bi odgovorila: „Od Allaha, Allah onoga koga On hoće oprskrbljuje bez muke.“ (Kur'an 3:37)

  Pokorna Merjema

  „I kada meleki rekoše: „O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!“ To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad su se preipirali.“ (Kur'an 3:42-44)

  Radosna vijest o novorođenčetu

  „A kada meleki rekoše: "O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isaa, sin Merjemin, biće viđen i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih; on će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit“ , -ona reče: „Gospodaru moj, kako ću imati dijete kad me nijedan muškarac nije ni dodirnuo?“ - „Eto tako“, - reče - , „Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: ,Budi!' - i ono bude. “ I podučiće ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Indžilu, i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: „Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijeliću slijepa od rođenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete; i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg, - zato se Allaha bojte i mene slušajte -, Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je pravi put!“ (Kur'an 3: 45-51)

  „I spomeni u Knjizi Merjemu: kad se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. „Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!“ - uzviknu ona. „A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga“ - reče on - „ da ti poklonim dječaka čista!“ „Kako ću imati dječaka“ - reče ona - „kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!“ „To je tako!" – reče on. „Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lako', i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno.“[1] (Kur'an 19:16-21)

  Djevojački doček

  „A i u onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahnusmo i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo.“[2] (Kur'an 21:91)

  Rođenje Isaa

  „I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. „Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!“ - uzviknu ona. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: „Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe, pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: „Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.“ I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. „O Merjemo,“ - rekoše oni - „učinila si nešto nečuveno! Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica“ A ona im na njega pokaza.“ Kako da govorimo djetetu koje je u bešici?“ - rekoše. „Ja sam Allahov rob“ - ono reče -, „meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok god sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, i da majci svojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kad budem iz mrtvih ustao!“ (Kur'an 19: 22-33)

  „Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim mu rekao: „Budi!“ - i on bi!“[3] (Kur'an 3:59)

  „I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili.“[4] (Kur'an 23:50)

  Izvanrednost Merjeme

  „A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: „Gospdaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!“ Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahnuli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila.“ (Kur'an 66:11-12)

  Drugi dio: Isaa, alejhi selam

  Opis: Ovaj dio istražuje život poslanika Isaa, njegovu poslanicu, njegova čuda, njegove učenike i ono što je o njemu spomenuto u svetom Kur'anu.

  Poslanik Isaa

  „Recite: „Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se smo Njemu pokoravamo.“ (Kur'an 2:136)

  „Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur.“ (Kur'an 4:163)

  „Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili i odlazili poslanici –, a majka njegova je uvijek istinu govorila[5]; i oboje su hranu jeli[6]. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću!“ (Kur'an 5:75)

  „On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili.“ (Kur'an 43:59)

  Isaova poruka

  „Poslije njih smo Isaa, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je takođe bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali.“ (Kur'an 5:46)

  „O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svom vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isaa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega[7]; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: „Trojica su!“ Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog, - hvaljen neka je On! - zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao zaštitnik. Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred Sebe sakupiti.“ (Kur'an 4:171-172)

  „To je Isaa, sin Merjemin, - to je prava istina o njemu, - onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: „Budi!“ – i ono bude[8]. Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put. I sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kad budu na Danu velikom prisutni!“ (Kur'an 19:34-37)

  „A kad je Isaa očita znamenja donio, on je rekao: „Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i meni se pokoravajte, Allah je i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je pravi put!“

  Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore! (Kur'an 43:63-65)

  „A kada Isaa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći“ i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: „Ovo je prava vradžbina!“ (Kur'an 61:6)[9]

  Isaova čuda

  „A ona im na njega pokaza. “Kako da govorimo djetetu u bešici?“ - rekoše. „Ja sam Allahov rob“ – ono reče -, „meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, i da majci svojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustao.“ (Kur'an 19:29-33)

  (Još čuda se spominje pod: „Radosne vijesti o novorođenčetu.“)

  Trpeza koja se spustila sa neba Allahovom dozvolom

  „A kada učenici rekoše: „O Isaa, sine Merjemin, može li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?“ - on reče: „Bojte se Allaha, ako ste vjernici. “Mi želimo„ - rekoše oni - „da s nje jedemo i da data-originala naša budu smirena i da se ujverimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci. Isaa, sin Merjemin, reče: „O Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude praznik, i prvima od nas i onima kasnijim, i čudo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!“ „Ja ću vam je spustiti" – reče Allah -, „ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti.“ (Kur'an 5:112-115)

  Isaa i njegovi učenici

  „O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: „Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!" – kad ih je Isaa, sin Merjemin, upitao: „Hoćete li me pomoći Allaha radi?" I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koju su povjerovali - protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili.“ (Kur'an 61:14)[10]

  „I kada sam učenicima naredio: 'Vjerujte u Mene i Poslanika Moga!' - oni su odgovorili: 'Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo muslimani.' (Kur'an 5:111)

  „Zatim smo, poslije njih, jednog za drugim Naše poslanike slali, dok nismo Isaa, sina Merjemina, poslali, kojem smo Indžil dali, a u data-originala sljedbenika njegovih smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo oni sami, kao novotariju, uveli - Mi im ga nismo propisali – u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo; ali, oni o njemu ne vode brigu onako

  kako bi trebalo, pa ćemo one među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici. O vi koji vjerujete, - Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte. On će vam dvostruku milost Svoju darovati, i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostiće vam – jer Allah prašta, i samilostan je - i neka sljedbenici Knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci – daje je onome kome On hoće; a u Allaha je blagodat najveća.“[11] (Kur'an 57: 27-29)

  Treći dio: Isaa I sljedbenici (apostoli)

  Opis: Ovaj dio istražuje ajete časnog Kur'ana o Allahovoj zaštiti Isaa, njegovih sljedbenika, Isaovog ponovnog dolaska na ovaj svijet, kao i o onome što će se desiti sa njim i šta će govoriti na Dan ponovnog proživljenja (Sudnjem danu).

  Isaovo uzdizanje

  „A kada se Isaa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: „Ko će biti pomgači moji na Allahovu putu?“ - „Mi", - rekoše učenici, - mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu.[12] Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernke!" I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje. I kada Allah reče: „O Isaa, dušu ću ti uzeti i k Sebi te uzdignuti[13] i spasiću te od nevjernika i učiniću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ćete se, poslije, svi povratiti i Ja ću vam o onom u čemu se niste slagali presuditi.“ (Kur'an 3:52-55)

  „I zbog riječi njihovih: „Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika“… A nisu ga ni ubili ni razapeli, već im se pričinilo.[14] Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi.[15] - A Allah je silan i mudar.“ (Kur'an 4:157-158)

  Isaovi sljedbenici

  „A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: „Hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati!“ To je, zaista, istinito kazivanje i nema boga osim Allaha! - a Allah je, doista, Silan i Mudar. A ako oni glave okrenu – pa, Allah sigurno dobro zna smutljivce. Reci: „O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke[16]: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!“[17] Pa ako oni ne pristanu, vi recite: „Budite svjedoci da smo mi muslimani!“ (Kur'an 3:61-64)

  „Nevjernici su oni koji govore: „Bog je - Mesih, sin Merjemin!“ Reci: „Ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sve one koji su na Zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih; On stvara što hoće, i Allah sve može. I Jevreji i kršćani kažu: „Mi smo djeca Božja i miljenici Njegovi.“ Reci: „Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijehova vaših?“ A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara: kome hoće On će oprostiti, a koga hoće, On će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih, i Njemu će se svi vratiti.“ (Kur'an 5:17-18)

  „Nevjernici su oni koji govore: „Bog je - Mesih, sin Merjemin!“ A Mesih je govorio: „O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći. Nevjernici su oni koji govore: „Allah je jedan od trojice!“[18] A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od onih koji nevjernik ostane. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je.“ (Kur'an 5:72-74)

  „Jevreji govore: „Uzejr je - Allahov sin“[19], a kršćani kažu: „Mesih je - Allahov sin.“ To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih, – ubio ih Allah! Kuda se odmeću? Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju, – nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju.“[20] (Kur'an 9:30-31)

  „O vjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovu putu – navijesti bolnu patnju.“ (Kur'an 9:34)

  Ponovni dolazak

  „I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao[21], neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjemu danu on će protiv njih svjedočiti.“ (Kur'an 4:159)[22]

  „i Kur'an je predznak za Smak svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj[23] i slijedite uputstvo Moje, to je pravi put.“ (Kur'an 43:61)

  Isaa, alejhi selam, na Dan ponovnog oživljenja

  „Kad Allah rekne: „O Isaa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Džibrilom pomogao pa si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti i Tevratu i Indžilu naučio; i kada si, voljom Mojom, od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, od rođenja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni među njima koji nisu vjerovali – povikali: „Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina.“ (Kur'an 5:110)

  „A kada Allah rekne: 'O Isaa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: 'Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!' - on će reći: „Hvaljen neka si Ti! Meni nije prilično da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; samo Ti, jedini sve što je kriveno znaš. Ja sam im samo ono govorio što si im Ti naredio: 'Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru!' I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš. Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si. Allah će reći: „Ovo je Dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima će džennetske bašče, kroz koje teku rijeke, pripasti; vječno i dovijeka će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To će veliki uspjeh biti.“ Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je na njima; On sve može!“ (Kur'an 5:116-120)

  [1] Isa je znak Allahove moći jer je Allah dokazao ljudima da je Isaa stvorio bez oca, kao što je Adema stvorio bez oba roditelja. Isa je isto tako znak da je Allah u stanju da oživi ljude nakon njihove smrti, jer je Onaj Koji je prvi put stvorio ni iz čega u stanju ponovo da vrati život. Također, on je znak za Sudnji dan, i to kada se on povrati na ovaj svijet pred sam smak svijeta i kada će pobijediti i uništiti Dedždžala (tzv. Antihrista).

  [2] Isto kao što je Allah stvorio Adema bez oca i majke, tako je isto bilo da se Isa rodio sa majkom bez oca. Sve što je potrebno da bi se nešto desilo je da kaže: „Budi!“ i ono biva.; jer Allah je svemoćan.

  [3] Adem je stvoren kada je Allah rekao: „Budi!“ i on je postao bez oca i bez majke. Slično je i Isa stvoren Allahovom riječju. Ako bi Isaa to čudesno rođenje učinilo božanstvom, onda je Adem u većoj prednosti da ima obilježja božanstva, jer Isa je imao barem jednog roditelja, dok Adem nije imao ni jednog. Ni Adem ni Isa nisu božanstva, već su obojica bili sluge i poslanici Allahovi.

  [4] To je bilo kada je Merjema rodila Isaa.

  [5] Arapska riječ u originalu ukazuje na najveći mogući stepen vjerovanja i iskrenosti, i ima samo jedan veći stepen od toga, a to je poslanstvo.

  [6] I Mesija Isa a i njegova majka su imali običaj da jedu, a to nisu Allahove osobine, Koji niti jede niti pije. Onaj koji jede, mora to i da izbaci iz sebe, a to nije svojstvo Allahovo, uzvišen je On. Isa se ovdje stavlja sa svim prethodnim poslanicima na jedan stepen; njihova poruka je bila jedna i njihov stepen Allahovih robova je bio jednak. Najveća počast i stepen koji čovjek može postići je poslanstvo, a Isa je jedan od pet vodećih poslanika. Vidjet: 33:7, 42:13

  [7] Isa se naziva „Allahovom Riječju“ ili Njegovom dušom, jer je on od Njega stvoren, kada je Allah rekao: „Budi“ i on je postao. Ovdje je jedna posebnost, jer su svi ljudi izuzimajući Adema i Havu stvoreni sa dva roditelja. Ali i unatoč te njihove posebnosti, niko od njih nema svojstvo božanstva, već su svi stvorenja koja umiru.

  [8] Ako bi stvaranje Isaa bez oca učinilo ga sinom Allahovim, onda bi svi drugi koje je Allah stvorio bez predaka isto trebali imati takvo svojstvo, uključujući Adema i Havu i prve životinje i čitavu zemlju sa njenim planinama i morima. Ali Isa je bio stvoren isto kao i sve stvari na ovome svijetu, kada je Allah rekao: „Budi!“ i ono je bilo.

  [9] Ovo se može odnositi na oba poslanika, Isaa i Muhammeda, neka je na njih mir. Kad su oni došli sa poslanicom od Allaha svojim narodima bili su od istih optuženi da donose vradžbine.

  [10] Pobjeda vjernika je došla sa poslanicom Islama, i to je bila i duhovna i materijalna pobjeda. Islam je uklonio sve sumnje o Isau i donio je jasne dokaze o njegovom poslanstvu, i to je bio duhovni uspjeh. Islam se širio i fizički, što je onima koji su vjerovli u Isaovu poslanicu pružilo sklonište i moć naspram neprijatelja, i to je upravo bio fizički uspjeh i pobjeda.

  [11] Allah daje Svoju uputu kome želi, bez obzira na njegovo porijeklo i rasu. Pa ako ljudi vjeruju Allah ih nagrađuje i podiže njihove stepene iznad drugih. Ali ako uznevjeruju onda ih Allah ponižava, iako su prije toga bili uzdignuti.

  [12] Naziv za Isaove sljedbenike u Kur'anu je „El-Havarijjun“ a što znači čiste, kao što označava bijela boja. Također se prenosi da su uobičavali da se oblače u bijelo.

  [13] Isa je podignut u stanju sna. Riječ koja je ovdje upotrijebljena je „Vefah“ što može označavati ili san ili smrt. ﷻ‬ Arapskom se san označava kao mala smrt. Pošto ajeti 4:157 negiraju Isaovo razapnuće i da svaki čovjek samo jednom umire, a da će se Isa ipak na Zemlju vratiti, ostaje san kao jedina prihvatljiva interpretacija ovoga ajeta.

  [14] Sličnost Isaa je data nekom drugom čovjeku, i taj je čovjek a ne Isa, razapet. Neki komentatori Kur'ana kažu da je onaj koji je razapet bio jedan od sljedbenika, koji je bio spreman da izgleda kao Isa i da prihvati tu žrtvu i da se žrtvuje kako bi zaštitio Isaa, i kako bi time postigao nagradu Dženneta.

  [15] Isa je tijelom i dušom uzdignut i nije umro. On tu još uvijek živi i pred kraja svijeta će se vratiti na Zemlju. Nakon što ispuni svoj zadatak na Zemlji će konačno umrijeti. (I ubrzo nakon toga, a Allah zna najbolje kad, počinje Sudnji dan, op. rev.).

  [16] Ovo je ono čemu su svi poslanici pozivali i u čemu su se slagali. I ovo zaključenje predstavlja osnovu za sve one koji žele da Allaha obožavaju.

  [17] Kada neko nekom drugom čovjeku biva poslušan i neposlušan kao što je Allahu, u tom slučaju je on uzeo tog čovjeka za gospodara mimo Allaha.

  [18] Odnosi se na tzv. Trojstvo

  [19] Iako u to ne vjeruju svi Jevreji, ipak su svi izostavili da to osude. (vidjeti 5:78-79). Kada se neki grijeh dopusti i raširi se, u tom slučaju kompletno društvo snosi odgovornost.

  [20] Svećenici su oni koji posjeduju vjersko znanje, a monasi su oni koji su vršili bogoslužje i pobožnjaci. Obje skupine se računaju kao religijski vodiči i primjeri, a isto tako njihovim utjecajem mogu ljudi skrenuti sa Pravoga puta.

  [21] Izraz “prije smrti“ može se odnositi na Isaa ili na samog sljedbenika knjige. Ukoliko se odnosi na Isaa znači da će svi sljedbenici Knjige nakon njegovog drugog dolaska nazad na Zemlju povjerovati prije nego što on umre. Isa će ispraviti i učvrstiti činjenicu da je on Allahov poslanik i da nije Bog ili sin Božiji i on će narediti svim ljudima da samo Allaha jedino obožavaju i da se pokore samo vjeri Islamu. Ukoliko bi se izraz odnosio na sljedbenike Knjige onda ajet znači da će svaka individua prije svoje smrti vidjeti nešto što će ga ubijediti da je Isa bio istinski poslanik Božiji, a da nije bio Bog. Ali mu to vjerovanje na budućem svijetu neće koristiti, jer to nije učinio prije toga po svojoj slobodnoj volji, a zatim će ugledati meleke kazne.

  [22] Pogledati ajete Kur'ana: 5:116-118

  [23] Ponovni dolazak Isaa, a koji će biti ujedno znak da se primakao Sudnji dan.