Opis

Ovo je priča o susretu abbasijskog halife Mensura sa jednim od vjernika u haremu Ka’be, koji mu je predočio bolesno stanje ummeta tokom njegove vladavine, dajući mu djelotvoran recept kojeg on, ako želi biti dobar vladar i sačuvati se Allahove kazne, mora primijeniti.
A priča je preuzeta iz knjige El-Muntezam fi tarihil-muluki vel-umem.

Vaše mišljenje