Adabi trgovine

Opis

Autor u ovom članku govori o nekim adabima kojih se treba pridržavati muslimanski trgovac, u svjetlu Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Adabi trgovine

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Hakija Kanurić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿ آداب السوق﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  هاكيا كانوريتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Adabi trgovine

  Tolerancija prilikom kupovine i prodaje

  Džabir ibnu Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah se smilovao čovjeku tolerantnom kada kupuje, kada prodaje i kada traži svoje pravo.“ (Bilježi Buharija)[1]

  Vraćanje duga na vrijeme

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Razvlačenje pri vraćanju duga od strane imućnog je nepravda a kada nekog od vas dužnik preusmjeri na bogatog neka to prihvati.“ (Muttefekun alejh)[2]

  Odgađanje roka vraćanja kada je dužnik u teškom stanju i praštanje duga

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Bio jedan trgovac koji je posuđivao ljudima pa kada bi vidio da je neko u teškom stanju govorio bi svojim slugama: oprostite mu ne bi li i Allah nama oprostio, pa mu je Allah oprostio.“ (Muttefekun alejh)[3]

  Nebavljenje kupovinom i prodajom za vrijeme namaza

  Rekao je Uzvišeni Allah: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite. (El-Džumu'a, 9-10.)

  Pravda u svakom slučaju

  Rekao je Uzvišeni Allah: Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar - zakidaju. Kako ne pomisle da će oživljeni biti, na Dan veliki, na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići! (El-Mutaffifun, 1 – 6.)

  Izbjegavanje čestog zaklinjanja

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Zakletva daje prođu robi ali uništava zaradu.“ (Muttefekun alejh)[4]

  Izbjegavanje prodaje i poslovanja zabranjenim i ružnim stvarima

  1. Rekao je Uzvišeni Allah: A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. (El-Bekara, 275.)

  2. Rekao je Uzvišeni Allah: O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. (El-Ma'ide, 90.)

  3. Rekao je Uzvišeni Allah: Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti... (El-A'raf, 157.)

  Nevaranje i nelaganje

  1. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naišao pored posude sa hranom (hurmama) pa je stavio ruku u posudu i tako na prstima osjetio vlažnost, upitao je: „Šta je ovo vlasniče hrane?“ „Pokislo je Allahov Poslaniče.“, odgovori čovjek, na šta mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Zašto nisi vlažni dio stavio na vrh da ga svijet vidi!? Ko vara nije od mene!“ (Bilježi Muslim) [5]

  2. Hakim ibnu Hizam, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prodavač i kupac imaju pravo izbora (da prihvate ili odbiju trgovinu) sve dok se ne raziđu. Imaće bereket u svojoj trgovini ako budu iskreni i navedu mahane robe (ako ih ima), a ako budu skrivali mahane i lagali, biće im uništen bereket njihove kupoprodaje.“ (Muttefekun alejh)[6]

  Neskrivanje robe (neophodne za život) u kriznom vremenu kako bi se prodala po enormno visokim cjenama, ili zabrana monopola[7]

  Mamer ibnu Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Samo griješnik skriva robu čekajući da poskupi.“ (Bilježi Muslim) [8]

  [1] Bilježi Buharija, br. 2076.

  [2] Bilježi Buharija, br. 2287., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1564.

  [3] Bilježi Buharija, br. 2o78., I ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1562.

  [4] Bilježi Buharija, br. 2087., i Muslim, br. 1606., i ovo je njegova verzija.

  [5] Bilježi Muslim, br. 102.

  [6] Bilježi Buharija, br. 2079., i ovo je njegova verzija,i Muslim, br. 1532.

  [7] Autor, u drugoj knjizi, kaže o monopolu: „To je da čovjek kupi nešto što je potrebno ljudima, poput hrane kada je skupa, radi trgovine, i ne proda je odmah već je čuva dok još ne poskupi, a zatim je prodaje. Ovaj monopol je haram, da bi se spriječilo nanošenje štete ljudima.“ Vidjeti: Meusuatul-fikhil-islamijj, 3/422. (op. rev.)

  [8] Bilježi Muslim, br. 1605.