Adabi kihanja

Opis

Autor u ovom članku govori o nekim adabima kojih se treba pridržavati musliman kada kihne ili čuje drugog da kihne, u svjetlu Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Adabi kihanja

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Hakija Kanurić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿ آداب العطاس﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  هاكيا كانوريتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Adabi kihanja

  Ko kihne i zahvali Allahu kaže mu se jerhamukellah (Allah ti se smilovao)

  1. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah voli kihanje, a prezire zijevanje. Kada neko kihne i zahvali Allahu svaki musliman koji ga čuje dužan je reći jerhamukellah (Allah ti se smilovao). A zijevanje je od šejtana i zato ga treba suzbijati koliko je više moguće, a kada neko zijevajući kaže: hah, šejtan mu se smije“. (Bilježi Buharija) [1]

  2. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Musliman ima prema drugom muslimanu šest obaveza!“ Prisutni rekoše: „Koje su to obaveze Allahov Poslaniče?“ Rekao je: „Kada ga sretneš poselami ga, kada te pozove odazovi mu se, kada od tebe zatraži savjet posavjetuj ga, kada kihne pa zahvali Allahu reci mu jerhamukellah, kada se razboli obiđi ga i kada umre isprati ga.“ (Bilježi Muslim) [2]

  Šta se kaže onom ko kihne

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas kihne neka kaže: elhamdulillah (hvala Allahu), i neka mu kaže njegov brat ili prijatelj: jerhamukellah (Allah ti se smilovao), a kad mu kaže jerhamukellah, neka mu odgovori: jehdikumullahu ve juslihu balekum (neka vas Allah uputi i popravi vam stanje).“ (Bilježi Buharija)[3]

  Šta se kaže nevjerniku kada kihne

  Ebu Musa el-Ešari, radijallahu anhu, kaže: „Jevreji su namjerno kihali pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi li im rekao: 'Allah vam se smilovao.', a on im je govorio: 'Jehdikumullahu ve juslihu balekum (neka vas Allah uputi i popravi vam stanje).'“ (Bilježi Ebu Davud i Tirmizi)[4]

  Šta se čini prilikom kihanja

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom kihanja stavljao svoju ruku ili odjeću na usta i tako stišavao kihanje. (Bilježi Ebu Davud i Tirmizi)[5]

  Kada se kaže onom ko kihne: jerhamukellah

  Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kaže: „Dva čovjeka su kihnula u prisustvu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je jednom od njih dvoice rekao: jerhamukellah, a drugom nije. Prisutni ga upitaše o tome a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Ovaj je zahvalio Allahu a ovaj nije.'“ (Muttefekun alejhi)[6]

  Koliko puta se kaže: jerhamukellah

  1. Seleme ibn Ekva, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je čovjek kihnuo pored njega da je rekao: „Jerhamukellah.“ Nakon toga je čovjek ponovo kihnuo, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prehlađen čovjek.“ (Bilježi Muslim)[7]

  2. Seleme ibn Ekva, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Govori se onom ko kihne tri puta: jerhamukellah, a preko toga je prehlada.“ (Bilježi ibn Madže)[8]

  Šta se čini prilikom zijevanja

  1. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zijevanje je od šejtana, pa kada neko od vas zijeva neka to suzbije koliko više može.“ (Muttefekun alejhi)[9]

  2. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas zijeva neka stavi ruku na usta, jer šejtan, uistinu, ulazi.“ (Bilježi Muslim) [10]

  [1] Bilježi Buharija, br. 6223.

  [2] Bilježi Muslim, br. 2162.

  [3] Bilježi Buharija, br. 6224.

  [4] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 5038., i ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 2739.

  [5] Hadis je hasen - sahih, a bilježi ga Ebu Davud, br. 5029., i ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 2745.

  [6] Bilježi Buharija, br. 6221., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2991.

  [7] Bilježi Muslim, br. 2993.

  [8] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ibnu Madže, br. 3714.

  [9] Bilježi Buharija, br. 6223., i Muslim, br. 2994, i ovo je njegova verzija.

  [10] Bilježi Muslim, br. 2995.

  Naučna klasifikacija: