• MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija nas podsjeća na smrt, smrt koju će svako stvorenje okusiti. Kaže Allah Uzvišeni u Kur’anu plemenitom: „Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobićete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.“ (Ali-’Imran: 185).

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Pretjerivanje u vjeri je od stvari koje je zabranio Allah Uzvišeni i učinio haramom kao i Njegov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem. Pretjerivanje je prelazak granice i ekstremizam, koje nosi sa sobom mnoge opasnosti i negativne posljedice. Više o tome poslušajte u ovome predavanju, kao i način na koji se sačuvati u od pretjerivanja u vjeri i način liječenja od toga.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla je jedna od posebnih i najbitnijih odlika koje su date ovom ummetu. Kaže Allah Uzvišeni: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete“.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija spominje nekoliko pouka i koristi sure Jusuf, kao i razloge objavljivanja ove sure, te šerijatske propise koji su u njoj sadržani.

 • Ponos vjernika Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija objašnjava gdje i u čemu leži snaga i ponos vjernika.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija spominje nekoliko bitnih stvari koje se tiču sadašnjice, a i budućnosti muslimana, i ponosa koji pripada vjernicima.

 • Pokajanje Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio predavanju da li smo svjesni šta znači ispravno pokajanje, i koje uvjete je potrebno ispuniti da bi Allah Uzvišeni primio pokajanje Svoga roba, i da li smo zaista svjesni veličine Allahove milosti prema Svojim robovima.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju podstiče daija svakog vjernika i vjernicu da se sjećaju dana kada će vidjeti da će biti sretni ili nesretni.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Predavanje koje nam spominje svojstva kojima se treba okititi onaj koji poziva u Allahovu, tebareke ve te’ala, vjeru.

 • Opasnost jezika Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija ukazuje na opasnosti jezika, i bitnosti čuvanja svog jezika, jer je jezik kao mač sa dvije oštrice, koji može biti izvor velikog dobra a i velikog zla, i koji može biti razlogom čovjekovog ulaska u Džennet ili Džehennem.

 • Odlike sunneta Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio predavanju koje sve blagodati proizilaze slijeđenjem i praktikovanjem sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako na Dunjaluku tako i na Ahiretu.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio predavanju kako i čime je Allah Uzvišeni odlikovao područje koje je poznato kao Šam.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi uvaženog daije Safeta Kuduzovića o vrijednosti i bitnosti međusobnog potpomaganja među vjernicima.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Uzvišeni Allah, subhanehu ve te’ala, nam u Kur’anu opisuje šta se desilo sa prijašnjim generacijama, i kako su to oni zaslužili Allahovu kaznu. Kaže Allah Uzvišeni u suri Merjem, 59. ajet: „ A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći“. Pa se čuvajmo da ne budemo kao i oni.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava kolika je potreba čovjeka za šerijatskim znanjem. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „"Doista, Allah neće uzeti znanje od ljudi tako što će ga uzdignuti od njih, nego će uzeti znanje uzimajući učene ljude, sve dok ne ostane učenjaka. Tada će ljudi za predvodnike uzeti neznalice koji će biti pitani, pa će odgovarati, bez znanja, i otići tako u zabludu odvodeći i druge sa sobom." (Bilježe ga Buhari, 100, i Muslim, 2673)

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Šejtan prilazi insanu na mnogo načina, kao što kaže Uzvišeni u Kur’anu plemenitom: „...ne slijedite šejtanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj“ (El-En’am: 142). Zbog toga svaki musliman treba da zna i spozna njegove načine i metode kako bi se sačuvao od šejtana i njegovih spletki.

 • Namaz Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava mjesto i vrijednost namaza u islamu i čovjekovom životu.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Upoznajte u ovom audio predavanju grijehe koji imaju tako štetne posljedice po zajednicu i pojedince da se ni zamisliti ne može, a zasigurno od tih grijeha jeste i ubistvo nedužne osobe.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Objašnjava daija u ovom audio predavanju će vjernici, istinsku i pravu nagradu, a nevjernici kaznu, dobiti tek na Ahiretu, a nagrada na Ahiretu je, uz Allahovu milost, mnogo veća.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Tumačenje jednog veoma važnog kodeksa, i teškog za primjeniti u čovjekovom životu, a koji je sadržan u govoru Allaha, tebareke ve te’ala, u suri Fussilet (Detaljno objašnjenje): „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.

Vaše mišljenje