Opis

Čitao sam da je u vrijeme vladavine Osmana b. Affana sastavljena komisija kojom je upravljao Zejd b. Sabit, a koja je imala zadatak da provjeri potpunost Kur’ana. Međutim, ovaj Osmanov mushaf i pored toga nije ujedinio načine učenja u jedan način. Tada u arapskom jeziku nisu postojali tzv. slabi suglasnici (hurufu-l-’illeti).
Također neki od ispravnih harfova na kojima je objavljen Kur’an nisu bili vokalizovani na isti način, jer su u kasnijem periodu uvedeni novi znakovi koji su pravili razliku među riječima i izrazima, ali i pored toga Kur’an je nastavljen da bude čitan na razne načine.
U prvoj polovini četvrtog stoljeća, imam učača Kur’ana u Bagdadu, Ibn Mudžahid je uložio trud da riješi ovaj problem, kazavši da riječ harf može da se zamjeni rječju kiraet, obznanivši tako da postoji sedam ispravnih kiraeta. Po onome kako on smatra, hadis koji govori o objavi Kur’ana na sedam harfova znači da postoji sedam objavljenih načina ili kiraeta Kur’ana.
Danas, najpoznatiji kiraeti po kojima se uči su Verš od Nafi’a i Hafs od Asima.
Molim da me obavjestite o ovim različitim načinima čitanja Kur’ana i da li postoje hadisi koji govore o ovoj tematici?

Vaše mišljenje