Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 19

К1эщ1у

Пэжымрэ зык1элъыплъыжынымрэ зэрызэпхар
Алыхьыр зэригъусэр
Бегъымбархэм хабзэ хэхахэр яхьэл1ащ
Гухэр зэрызэтек1ыр

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм