• Зытхар, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 1246

  Ар шейхъ Мухьэммэд бин Ибрахим бин Абдуллах Ат-Тууейджири, 1371 гъэм хиджрэк1э къэхъуащ Бурейдэ къалэм, шэрихьэтым и факультетыр къиухащ 1395 гъэм хиджрэк1э, тхыгъэ зыбжанэ и1эщ.

 • Зытхар, Еплъыжар, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 711

  25.10.1372 гъэм хиджрэмк1э Абхэ къалэм пэмыжыжьэу къэхъуащ. Имам Сугьуд и ц1эр зезыхьэ университетым щеджащ, 1404 гъэм хиджрэк1э къиухащ. Иужьэ магистратурэмрэ докторантурэмрэ къиухыжащ.

 • Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 452

  1920 гъэм мысырым къэхъуащ. Къур1эныр и ныбжьыр илъэсий хъууэ гук1э зэригъэщ1ащ. Нэхъ ц1эры1уэ дыдэ къур1энаджэхэм ящыщ. 1969 гъэм дунейм ехыжащ. И сайтыр: www.minshawy.com

 • Еплъыжар, Зэзыдзэк1ар, Зытхар, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 359

 • Зытхар, Еджэр, Еплъыжар, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 202

  Имам хъэт1иб бегъымбарым и мэсджытым

 • Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 180

  Еджак1уэ ц1эры1уэ макъ дахэ зи1эю Имам хъэтибу щолажьэ Дэммам мэсджытым.

 • Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 156

  Имам хъэт1иб мэсджыт Хьэрамым

 • Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 149

  Имам хъэт1иб мэсджит Хьэрамым

 • Еплъыжар, Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 134

  Имам Хъэт1иб бегъымбарым и мэсджытым

 • Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 141

  Имам хъэт1иб бегъымбарым и мэсджытым

 • Зытхар, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 129

  Ар имам аль-хьафиз Мухьйидин Абу Зэкэрийя Яхья бин Шэрэф бин Муррий бин Хьэсэн бин Хьусейн бин Мухьэммэд Ан-Нэуэуий (1233г. - 1277г. / 631 - 676 хиджрэк1э). Нэуа жылэм къыщыхъуащ, ар Шамым щы1эщ. Ар фикъхым, хьэдисым, бзэм и щ1эныгъэхэм щыц1эры1уэу щытащ, тхылъ куэди итхащ. Абы и тхыгъэхэм щыщ: Рияду ас-Салихьин, аль-1эрбэгьун ан-Нэуэуийэ, Минхадж ат1-Т1алибин, ар-Рэудэ ат1-Т1алибин.

 • Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 123

 • Еджэр, Зытхар, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 118

  Къур1энаджэ зэрыдунейуэ ц1эры1уэхэм щыщ

 • Еплъыжар, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 95

 • Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 82

  Имам хъэт1иб бегъымбарым и мэсджытым

 • Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 71

  Имам хъэт1иб бегъымбарым и мэсджытым

 • Рэмэдан Цей Адыгэбзэ

  Зытхар, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 63

  Адыгэбзэмк1э диным къыхуеджэным хэлажьэхэм щыщ, шэрихьэтым и факультетыр къиухащ Иордание университетым.

 • Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 58

  Кувейт щыщ еджак1уэ. Шейхъ куэдым ядеж щеджащ, дунейм щыц1эры1уэ хъуащ

 • Зытхар, Еджэр, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 47

  Мысырым 17.12.1926 гъэм къыщыхъуащ, Къур1эныр зэригъэщ1ащ илъэс 11 иныбжьу, диным хуеджащ. 20.7.1985 гъэм дунейм ехыжащ.

 • Зытхар, Зэзыдзэк1ар, Еплъыжар, Зэхэтхэм и бжыгъэр : 32

Напэ : 6 - Щегъэжьауэ : 1
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э