Щ1эныгъэк1э гуэша

Къемэт махуэм и гужьеигъуэр

Къемэт махуэр уи ф1эщ хъуныр иманым и рукнхэм щыщщ. Ар къыщыхъун уахътэр Алыхь закъуэращ зыц1ыхур, ауэ абы и нэщанэхэм ц1ыхухэр щыгъуазэ ищ1ащ. Абыхэм теухуащ мы папкэм илъ тхыгъэхэр

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 2

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э