Щ1эныгъэк1э гуэша

 • PDF

  Тухьфэту аль-Мулюк тхылъыр итхащ Зейнудин Мухьэммэд бин Абу Бэкр бин Гьэбдулькъадир Ар-Разий (666 гъэм иужь дунейм ехыжащ). Мыр хьэнэфи мэзхэбым и фикъхьым щыщ тхылъхэм щыщщ. Щ1эныгъэ зэзыгъэгъуэтхэр хуэпащ1эу щ1аджык1ыу ик1и езбыру зырагъащ1эу щытащ къыщыдэк1а уахътэм. Апхуэдэу щ1ыщытар мы тхылъым мэзхэбым и щ1эныгъэл1хэм мыхьэнэшхуэ ирату зэрыщытаращ. Езыр тхылъ гъэк1эщ1ауэ щытми, муслъымэныр махуэ къэс зыхуей фикъх 1уэхухэр зэрыщыту щызэхуэхьэсащ абым.

 • video-shot

  Ахърэт махуэр 06 Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Къытегъэзэжын : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Л1эр и псэм зэреджэр и псэр хэк1ын ипэк1э, абы теухуа аятхэм я мыхьэнэхэр. Псэр зэрыхэк1ым и гугъуехьыр. Псэр хэк1ыным ипэ гугъуехьымрэ ди бегъымбарымрэ, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, 1умэтым и ц1ыху нэхъыф1хэмрэ. Псэр хэк1ыным ипэ гугъуехьыр мысылъмэным и гъэкъэбзэжыным зэрепхар. Псэр хэк1ыным ипэ гугъуехьымрэ псэр зэрыхэк1ымрэ. Псэр хэзых мэлэ1ычым и ц1эр Къур1эным е Суннэм къэк1уауэ щыт?

 • video-shot

  YOUTUBE

  Къытегъэзэжын : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Зыми и щхьэ щхьэк1э ф1ым тету дунейм зэрехыжынум и щыхьэт хъуфынукъым. 1ейм тету дунейм зэрехыжынум и сэбэпхэм щыщ: Алыхьым хъыбару къытхуищ1ахэм шэч къытепхьэну, мыхъумыщ1агъэхэм иужьк1э тобэ къомыхьыну, Алыхьым и гущ1эгъуныгъэм ущыгугъыу мыхъумыщ1агъэхэр къомыгъэнэну, ныбжьэгъу мыхъумыщ1эхэр, Алыхьым нэгъуэщ1 зыгуэрым ущыгугъыну, Алыхьым ф1ык1э ущымгугъуну, л1эныгъэм уемыгупсысыну, залымыгъэ зыгуэрым епхыну.

 • video-shot

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Къытегъэзэжын : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Къалэнхэр т1ууэ гуэшащ: Алыхьым и пщыл1хэм ятрилъхьа къалэнхэр, Алыхьым и пщыл1хэм ехьэл1ауэ зытрилъхьэжа къалэнхэр. Ф1ыхэр пщ1эн хуейщ диным и пкъыгъуэ бгъэзащ1эну уи къалэну щытхэм нэгъуэщ1 ажалыр къэмысу. Ф1ым тету дунейм ехыжыным и нэщэнэхэм щыщ 1уэхуф1хэм хуэп1ащ1эу мыхъунхэм зыщыхъумэныр, тобэ къэхьыныр. Ф1ым тету дунейм ехыжыным и сэбэпхэм щыщ ф1эщхъуныгъэ тэрэзыр уи1эну, Алыхьым ущыгугъыну, хъыбару дигъэщ1ахэр уи ф1эщ хъуну, тхьэшынагъуэр пхэлъыну, и унафэхэр бгъэзэщ1эну, мыхъунхэм пэжыжьэ зыпщ1ыну, Алыхьым ф1ык1э ущыгугъыну, ауэ мыхъумыщ1агъэу пщ1ам щхьэк1э ущышынэну, зикр куэдрэ пщ1ыну, Къур1эн куэдрэ уеджэну, "Ля иляха илля Аллах" псэр хэк1ыным ипэк1э жып1эну.

 • video-shot

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Къытегъэзэжын : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  "Л1эныгъэм тепсэлъыхь аят зыбжанэм я тэфсирыр. Л1эныгъэ узк1э сымаджэм зы 1уэху закъуэщ ищ1эфынур – бэшэчыныгъэ зыхигъэлъыныр, абык1э псапэ къихьынущ, Алыхьыри аразы къыхуэхъунущ. Сымаджэм узэрык1элъык1уэн хуей хабзэхэр. Сымаджэм ук1элъык1уэным псапэу хэлъыр. Сымаджэр езыр зыхуеджэжын хуейщ рукъехэм, е зыгуэр хуеджэн хуейщ. 1эзэ зыф1эзыщыжхэмрэ абыхэм ятхымрэ зыщыхъумэныр. Муслъымэным адрей муслъымэным к1элъызэрихьэн хуей къалэнхэр."

 • video-shot

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Къытегъэзэжын : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  "Иманым и пкъыгъуэхэм щыщ зыщ Ахърэт махуэр уи ф1эщ пщ1ыныр, муслъымэнми уеджэ хъунукъым муслъымэну Къур1энымрэ суннэтымрэ къэк1уа а 1уэхугъуэ ущэхуар и ф1эщ мыхъуамэ. Мы дэрсхэм я гугъу тщ1ынущ 1уэхугъуэ зыбжанэм: псэр хэк1ыным ипэк1э, ф1ым тету дунейм ехыжыныр, псэр зэрыхэк1ыр, кхъэр япэрей епсыхыгъуэ, кхъэм и хьэзабыр, бэрзэхъ, бегъымбарыр, гьэлейхи сэлям, дунейм зэрехыжар, бегъымбарыр, гьэлейхи сэлям, зэрагъэпск1амрэ зэрыщ1алъхьамрэ, Ахърэт махуэм и нэщэнэхэр, псэр къызэрыхыхьэжыр, зэхуэсып1эр, Къемэт махуэр зэрыкъиныр, Ахърэт махуэм и ц1эхэр, тэрэзэр, лъэмыжыр, къыщхьэщыжыныр, жэхьэнэмэр, абым ихьэнумрэ и хьэзабымрэ, жэнэтыр, абым ихьэнымрэ и ф1ыгъуэхэмрэ, нэгъуэщ1хэри. Мы дэрсхэр теухуащ муслъымэнхэм едгъэщ1эну Ахърэт махуэм и щытык1эхэр, сыту жып1эмэ, абым ф1ыр илъэжьыным нэхъ тригъэгушхуэнущ, мыхъумыщ1агъэхэр илэжьыным щышынэнущ."

 • video-shot

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Къытегъэзэжын : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  "Иманым и пкъыгъуэхэм щыщ зыщ Ахърэт махуэр уи ф1эщ пщ1ыныр, муслъымэнми уеджэ хъунукъым муслъымэну Къур1энымрэ суннэтымрэ къэк1уа а 1уэхугъуэ ущэхуар и ф1эщ мыхъуамэ. Мы дэрсхэм я гугъу тщ1ынущ 1уэхугъуэ зыбжанэм: псэр хэк1ыным ипэк1э, ф1ым тету дунейм ехыжыныр, псэр зэрыхэк1ыр, кхъэр япэрей епсыхыгъуэ, кхъэм и хьэзабыр, бэрзэхъ, бегъымбарыр, гьэлейхи сэлям, дунейм зэрехыжар, бегъымбарыр, гьэлейхи сэлям, зэрагъэпск1амрэ зэрыщ1алъхьамрэ, Ахърэт махуэм и нэщэнэхэр, псэр къызэрыхыхьэжыр, зэхуэсып1эр, Къемэт махуэр зэрыкъиныр, Ахърэт махуэм и ц1эхэр, тэрэзэр, лъэмыжыр, къыщхьэщыжыныр, жэхьэнэмэр, абым ихьэнумрэ и хьэзабымрэ, жэнэтыр, абым ихьэнымрэ и ф1ыгъуэхэмрэ, нэгъуэщ1хэри. Мы дэрсхэр теухуащ муслъымэнхэм едгъэщ1эну Ахърэт махуэм и щытык1эхэр, сыту жып1эмэ, абым ф1ыр илъэжьыным нэхъ тригъэгушхуэнущ, мыхъумыщ1агъэхэр илэжьыным щышынэнущ."

 • PDF

  Бегъымбарыр къызхэк1ар, къызэрыхъуар, зэрап1ар, уэхьий къыхуехыну зэрыщ1идзар, и хиджрэр, дунейм зэрехыжар. Абым и унагъуэр, зауэу зыхэтахэр, хьэжрэ гьумрэрэ ищ1ахэр. Абым и теплъэр, и щэныр, телъыджагъэу ищ1ахэр. И сэхаб пщ1ыр къызхэк1ахэр, я бынхэр, диныр къызэращтар к1эщ1у

 • PDF

  Бегъымбар Мухьэммэд, гьэлейхи сэлям, и гъащ1эр, уэхьи къыхуехыну зэрыщ1идзар, и унагъуэр, и сэхьабхэр. Абым и ф1ыщ1эхэу адрей бегъымбархэм къазэрыщхьэщык1ыр.

 • video-shot

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Къытегъэзэжын : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  "Мысылмэн къэс и щ1эныгъэр зэрыхигъэхъуэным, и уахътэм фейдэ къызэрыхихыным пылъын хуейщ. Щ1эныгъэр зэзгъэгъуэтар абдежым къэувы1э хъунукъым, и щ1эныгъэр ц1ыхухэм янигъэсын хуейщ, и щ1эныгъэм щыщу зэкат итын хуейщ, сыту жып1эмэ, ар нэгъуэщ1 ц1ыхухэм хуэдэкъым. Щ1эныгъэ зи1эр дахэу, щабэу ц1ыхухэм ядызек1уэн хуейщ."

 • PDF

  Ехъул1эныгъэм укъыхуэзышэр иманымрэ 1уэхуф1хэмрэщ. Ухэзыгъэк1уадэр гуэныхьхэмрэ Алыхьым къыуита ф1ыгъуэхэмрэ къимыдзэныр. Гум и къэбзэныгъэм и щ1эныгъэр.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э