IslamHouse.com и ихьэп1эхэр

IslamHouse бзэхэр

Диным къыхуезыджэ тхылъылъ (зэджэн, зэдэ1уэн, зэплъын) бзищэ нэхърэ нэхъыбэк1э

Иджыпсту еплъ

Къур1эн еджэк1эхэр

Еджэк1э дахэхэр къур1энаджэ ц1эры1уэхэм я макък1э

Иджыпсту еплъ

Зытепсэлъыхьымк1э гуэшыныгъэ

IslamHouse тхылъылъэм илъхэм я гуэшыныгъэ

Иджыпсту еплъ

Мухьэммэд Алыхьым и л1ык1уэ

Тхьэпэ нэхъ ин дыдэхэр Ислам диным и бегъымбар Мухьэммэд теухуауэ, гьэлейхи ас-салам, бзэ зэмыл1эужьыгъухэмк1э

Иджыпсту еплъ

Диныр иджыпсту къэпщтэн папщ1э

Диныр къэзыщтэну зыхуйм амал и1эщ хуэтхэну диным хэзыщ1ык1хэм ящыщ гуэрым бзэ зэщымыщк1э

Иджыпсту еплъ

Мы тхылъхэр къыдэвгъэк1ыну чэнджэщ дохъу

Тхъылъ хэхахэр къыдэгък1ыным папщ1э бзэ зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э

Иджыпсту еплъ

IslamHouse.com и 1уэхутхьэбзэхэр

Почтэ

Зыхегъатхэ почтэм бзэ къыхэпхамк1э щ1эуэ къыдэк1хэр къыбнэсын папщ1э

Иджыпсту еплъ

Радио Аль-Къур1эн аль-Кэрим

Интернет-радио къур1энаджэ ц1эры1уэхэм я еджэк1э

Иджыпсту еплъ

IslamHouse программэхэр

Телефонхэм тегъэпсыхьа программэхэр Андроидрэ IOSрэ

Иджыпсту еплъ

Торрент

Зы те1унщ1эгъуэк1э бзэ узыхуейк1э щы1эр зэк1эри е къур1энаджэм и альбом е макък1э альбом зэмыл1эужьыгъуэхэр къыхэх

Иджыпсту еплъ

IslamHouse.com и проектхэр

Уэкъф IslamHouse

-

Иджыпсту еплъ

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э