Нэщ1 мазэм мыхьэнэу и1эхэр

Нэщ1 мазэм мыхьэнэу и1эхэр

К1эщ1у

Нэщ1 мазэм мыхьэнэу и1эхэр: тхьэмыщк1эхэм уигу ящ1эгъуныр, 1уэху мубахьхэр къэгъэнэн уи Тхьэм жи1ар бгъэзащ1эу, бэшэчыныгъэм псэр егъэсэн мыхъунхэр къэбгъэнэну

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: