Рэмэданым епха упщ1эхэр 01

Рэмэданым епха упщ1эхэр 01

К1эщ1у

Дауэрэ узэрыхэщхьэжын хуейр? Япэ ухэщхьэжын хуей е нэмэз пщ1ын хуей? Сытк1э ухэщхьэжмэ нэхъыф1?

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э